سرکار خانم مهندس نرگس راشدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40471

تاریخ ورود به سازمان : 13/3/1382