جناب آقای مهندس احمد رضا عزيزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40470

تاریخ ورود به سازمان : 28/2/1382