جناب آقای مهندس رسول اجل لوئيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40469

تاریخ ورود به سازمان : 21/5/1382
 


شماره پروانه: 40469
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/5/17
تاریخ پایان اعتبار: 1395/5/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2