جناب آقای مهندس مجتبي محمدزماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40468

تاریخ ورود به سازمان : 16/5/1391
 


شماره پروانه: 40468
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/18
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: