جناب آقای مهندس محمدرضا شريفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40467

تاریخ ورود به سازمان : 19/5/1382
 


شماره پروانه: 40467
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/2/9
تاریخ پایان اعتبار: 1396/2/9
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3