جناب آقای مهندس خداداد قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40465

تاریخ ورود به سازمان : 20/6/1382