جناب آقای مهندس اميد کلانتري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40463

تاریخ ورود به سازمان : 18/10/1382