جناب آقای مهندس سيد عليرضا خليفه سلطاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40462

تاریخ ورود به سازمان : 15/9/1383