جناب آقای مهندس جواد سائلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40461

تاریخ ورود به سازمان : 1/7/1382