جناب آقای مهندس بهروز مظاهري جاجائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40460

تاریخ ورود به سازمان : 29/2/1383