سرکار خانم مهندس افسانه عطائي اردستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40457

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1382