جناب آقای مهندس بهرام شجاعيه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40455

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 
آدرس تماس: استان مركزي شهر دليجان آموزشگاه دانش
کد پستی
 
تلفن : 08644220270
 
موبايل : 09188654198---09135767193
 
ايميل : bshojaieh@yahoo.com
 


شماره پروانه: 40455
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/30
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2