جناب آقای مهندس نيما رباني نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40454

تاریخ ورود به سازمان : 16/6/1382