جناب آقای مهندس مجتبي ربيع زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40452

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1382
 


شماره پروانه: 40637
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/18
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: