جناب آقای مهندس رمضانعلي ابدالي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40451

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1382