جناب آقای مهندس فيروز صدقياني اول

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40449

تاریخ ورود به سازمان : 24/9/1383