جناب آقای مهندس کاظم رضائيان زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40446

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1383
 


شماره پروانه: 40446
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/3
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1