جناب آقای مهندس عليرضا سليماني نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40443

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1382
 


شماره پروانه: 40443
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1392/2/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2