جناب آقای مهندس کورش افتخاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40442

تاریخ ورود به سازمان : 27/5/1382