جناب آقای مهندس حبيب اله اميني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40440

تاریخ ورود به سازمان : 25/7/1382
 


شماره پروانه: 40440
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/6/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/6/25
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1