سرکار خانم مهندس زهرا صادقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40439

تاریخ ورود به سازمان : 1/3/1385