سرکار خانم مهندس ژاله افشارنيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40438

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1382