جناب آقای مهندس سيدمحمود خواجه باشي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40434

تاریخ ورود به سازمان : 14/5/1383