جناب آقای مهندس بهروز اشرفي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40432

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382