جناب آقای مهندس حسينعلي کرداريان نجف آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40431

تاریخ ورود به سازمان : 11/8/1382
 


شماره پروانه: 40431
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/21
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/21
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3