جناب آقای مهندس شهرام فاضلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40430

تاریخ ورود به سازمان : 27/2/1382
 


شماره پروانه: 40430
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/11/3
تاریخ پایان اعتبار: 1396/11/3
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2