جناب آقای مهندس محمد رضا سراجيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40429

تاریخ ورود به سازمان : 22/7/1382
 


شماره پروانه: 40429
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/3/9
تاریخ پایان اعتبار: 1398/3/9
رسته 1: استخراج
زمینه او