جناب آقای مهندس رضا افضلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40426

تاریخ ورود به سازمان : 17/9/1382
 


شماره پروانه: 40426
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/12/15
تاریخ پایان اعتبار: 1398/12/15
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3