جناب آقای مهندس امير سليماني فارساني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40425

تاریخ ورود به سازمان : 30/7/1382
 


شماره پروانه: 40425
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/12/19
تاریخ پایان اعتبار: 1393/12/19
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3