جناب آقای مهندس حميد رضا معمار

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40423

تاریخ ورود به سازمان : 30/7/1382