جناب آقای مهندس ايرج عنايتي نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40422

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1383
 


شماره پروانه: 40422
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: