جناب آقای مهندس احمد رضا کريمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40420

تاریخ ورود به سازمان : 12/8/1383