جناب آقای مهندس محمد صفائي جزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40419

تاریخ ورود به سازمان : 17/3/1382
 


شماره پروانه: 40419
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1389/6/26
تاریخ پایان اعتبار: 1392/6/26
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2