جناب آقای مهندس محمدعلي کرملو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40417

تاریخ ورود به سازمان : 22/4/1382
 


شماره پروانه: 40417
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/7/25
تاریخ پایان اعتبار: 1398/7/25
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3