جناب آقای مهندس سيدمجيد مجلسي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40416

تاریخ ورود به سازمان : 23/4/1388
 


شماره پروانه: 40416
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/24
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2