جناب آقای مهندس محمد فرودستان دستجردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40415

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1382