جناب آقای مهندس فرشاد لله گاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40413

تاریخ ورود به سازمان : 24/6/1382