جناب آقای مهندس داريوش هلاکوئي فيل آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40403

تاریخ ورود به سازمان : 2/7/1382