جناب آقای مهندس علي اکبر قجاوند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40402

تاریخ ورود به سازمان : 23/2/1382
 


شماره پروانه: 40402
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/22
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/22
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3