جناب آقای مهندس حسن داداشي آراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40398

تاریخ ورود به سازمان : 1/7/1382