جناب آقای مهندس سيد مهدي ميرباقري دهاقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40397

تاریخ ورود به سازمان : 31/6/1382