جناب آقای مهندس حجت اله جعفرپيشه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40393

تاریخ ورود به سازمان : 17/5/1382
 


شماره پروانه: 40393
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/5/6
تاریخ پایان اعتبار: 1396/5/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3