سرکار خانم مهندس ناهيدالسادات حسيني حسن آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40392

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382