سرکار خانم مهندس زهرا طهماسبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40388

تاریخ ورود به سازمان : 5/5/1382