جناب آقای مهندس حميدرضا ربيعي دستجردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40387

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1382