سرکار خانم مهندس نسرين شيخ حسيني اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40385

تاریخ ورود به سازمان : 26/4/1382
 


شماره پروانه: 40385
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/9/24
تاریخ پایان اعتبار: 1399/9/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3