جناب آقای مهندس محسن حاجي محمودزاده ممقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40384

تاریخ ورود به سازمان : 10/3/1382
 


شماره پروانه: 40384
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/12/7
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/7
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1