جناب آقای مهندس سيدمهدي توفيقي نوش آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40381

تاریخ ورود به سازمان : 22/6/1382