جناب آقای مهندس محمد ميرزائيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40380

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40380
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/23
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2