جناب آقای مهندس سيد عباس سلامتي شاهمرادي زواره

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40379

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1382